Yatay ve Dikey Geçişler

Bu sayfada aşağıdaki konu başlıklarındaki bilgiere erişebilirsiniz.

 

Yatay-Dikey Geçişler (Değişik başlık:RG-5/1/2016-29584)


MADDE 13 –(1) Üniversiteye başka üniversitelerden veya kurum içi yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları, birim yönetim kurullarınca belirlenerek güz yarıyılı için mayıs ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı için ise kasım ayı sonuna kadar ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyor olması veya YDYO yabancı dil yeterlilik sınavı başarı koşullarını yerine getirmiş olduğunu belgelendirmesi gerekir.

(4)(Değişik:RG-14/1/2017-29948)Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler önceki diploma programından eş değer kabul edilen derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması ve en az CC harf notu almış olması şartıyla derslerden başarılı sayılırlar. Öğrenciler CC harf notu altındaki DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu derslere ilişkin daha önce alınan başarı notları 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine işlenir. Bu öğrenciler eğitim-öğretim yılı dönemlerinde 40 AKTS kredi miktarı kadar ders alabilirler.

 

Ders Saydırma


MADDE 14 –(1)(Değişik:RG-14/1/2017-29948) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç yedi iş günü içinde, ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler ise kesin kayıt tarihinin bitiminden sonraki ilk beş iş günü içerisinde bölüm-program başkanlığına başvurmaları halinde daha önceki mezun olduğu veya ilişik kestiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve en az CC harf notuna sahip olması şartıyla muafiyete başvurabilirler. Ayrıca muafiyet için başvuruda bulunacağı derslerin içeriğinin uygun olması, AKTS veya ulusal kredisinin eşit veya yüksek olması gerekir. Öğrenci, CC harf notu altında DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen süreler dışındaki başvurular dikkate alınmaz ve sonraki dönemlerde yeniden intibak talebinde bulunulamaz.

(2)(Değişik:RG-14/1/2017-29948) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin derslerini saydırma talepleri bölüm-program kurullarında ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin AKTS toplamı üzerinden intibak ettirileceği sınıf belirlenir. AKTS toplamı 15 ila 60 olması durumunda 2. sınıfa, 61 ila 120 olması durumunda 3. sınıfa, 121 ve üzeri olması durumunda 4. sınıfa öğrencinin intibakı yapılır. Derslerden başarılı sayılma talepleri en geç eğitim-öğretim döneminin başlangıcını takip eden üçüncü haftanın sonuna kadar karara bağlanır. Bu sürede öğrenci alacağı derslere devam eder. İlgili öğrenci intibakının yapıldığı eğitim-öğretim yılında önceki ve bulunduğu yarıyıllarında en fazla 40 AKTS toplamı kadar ders alabilir.

(3)(Değişik:RG-5/1/2016-29584)Öğrencinin, daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İngilizce derslerinden en az CC harf notuna sahip olanlar veya geçer/yeterli/muaf başarı notuna sahip olanların bu notu CC harf notu olarak değerlendirilir. Bu derslere ilişkin daha önce alınan ve bu fıkrada sözü edilen başarı notlarının haricindeki başarı notları ise 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir.

(4) Ders saydırma talebinde bulunan öğrencinin önceki diploma programından başarılı olduğu derslerin harf notları ilgili üniversitenin not dönüşüm tablosuna göre yapılır. Şayet not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine işlenir.

(5) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başında Senatoca belirlenen derslerden sınav açılabilir.

 

İlgili Belgeler


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.