Mezuniyet ve Ayrılma

Bu sayfada aşağıdaki konu başlıklarındaki bilgiere erişebilirsiniz

 

Mezuniyet


MADDE 33 –(1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmesi için bağlı olduğu program kurulu tarafından belirlenerek Senato tarafından onaylanan toplam AKTS kredisini alması, varsa stajlarını başarmış olması ve o programı en az 2,00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2)(Değişik:RG-14/1/2017-29948)Öğrencinin mezun olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu ile başarmış olması gerekir. Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu (FF, FD, DS) dersleri tekrar alarak en az DD ile başarmak zorundadır.

(3) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine ilgili birim kurulunun onayı ile uygun görülen aynı AKTS kredisini sağlayacak şekilde eşdeğer dersleri alabilir veya bu dersten başarılı sayılabilirler. Öğrencilerin dersten başarılı sayılması durumunda öğrenci başarılı sayıldığı dersin AKTS kredisine en az eşdeğer başka bir dersi, tek bir dersin gerekli AKTS kredisini sağlayamaması durumunda ise birden fazla dersi almak zorundadır.

 

Diplomalar


MADDE 34 –(1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını müteakiben diplomaları verilir.

(2) Ayrıca mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların ders saatlerini; aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notlarını belirten bir not dökümü ile birlikte diploma ve diploma eki verilir.

(3) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek diplomalar Senato tarafından kabul edilen bir örneğe göre bastırılır. Diplomalar hem Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Bu belge verilirken iade edilmek zorundadır. Mezuniyet tarihi, sınavların bitiş tarihinin ertesi iş günüdür.

(5)(Değişik:RG-5/1/2016-29584)Diplomaların ön yüzünde: Öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, diploma numarası, lisans ve ön lisans düzeyinde başardığı programın/bölümün adı, mezuniyet tarihi, mühendislik ve mimarlık fakültesi öğrencileri için alınan unvan, sıcak baskılı hologram, fakültelerde Rektörün ve dekanın; yüksekokullarda Rektör ve yüksekokul müdürünün, devlet konservatuvarında Rektör ve devlet konservatuvarı müdürünün, meslek yüksekokullarında Rektör ve meslek yüksekokulu müdürünün elektronik imzaları bulunur.

(6)(Mülga:RG-5/1/2016-29584)

(7) Diplomalar Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

(8) Programın süresi sonunda, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan mezunlar onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan mezunlara ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

 

Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları


MADDE 6 –(1) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 

Diplomaların Düzenlenmesi


GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Gaziantep Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Harran Üniversitesine bağlı iken Adıyaman Üniversitesine bağlanan birimlerde öğrenim gören öğrenciler de bu Yönetmeliğe tabidir. 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Geçici 35 inci maddesi hükmünce bu öğrencilerin diplomaları, taleplerine dayanarak, Adıyaman Üniversitesi veya daha önceden bağlı oldukları üniversite tarafından düzenlenir.

 

Diplomanın Kaybı Hâlinde Verilecek Belge


MADDE 35 –(1) Diploma bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Diplomanın kaybı hâlinde, ikinci nüsha diploma düzenlenir.

 

Kayıt Dondurma


MADDE 31 –(1) 30 uncu maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara vermek durumunda olan öğrenci, mazereti sebebiyle kullanamadığı süre için 19 uncu maddedeki devam şartlarını sağlayamaması hâlinde, o yarıyıl veya yıl için kaydı dondurulur.

(2) Kayıt dondurma, yarıyıl/yıl başlangıcından o yarıyıla/yıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar. Kayıt dondurma başvurusu kayıt yenileme döneminden önce ise katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz; dönem içerisinde ise ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) Sağlık sebepleri, tutukluluk hâli, askerlik gibi sebepler hariç ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle kayıt dondurma süresi en çok bir yıldır.

 

Kayıt Silme ve Sildirme


MADDE 36 –(1) Aşağıdaki durumlardan birinin belirlenmesi halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

a) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarılma cezası alması.

c) ( Ek:RG-5/1/2016-29584)Azami süreler sonunda öğrenimi tamamlayamaması.

ç)(Ek:RG-5/1/2016-29584)Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi.

(2) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak olanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye kimliğini iade etmesi kaydıyla; kayıt olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, tüm öğrencilik hakları sona erer. Kayıt silme ve sildirme hâlinde öğrencilerden alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

 

İlgili Belgeler


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.