Genel Hususlar

Tanımlar

MADDE 3– (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim yılında dönemleri, yaz dönemini, dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik birimleri,

d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalının başkanını,

e) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Tek bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında anabilim/anasanatdalı başkanının başkanlığında, ilgili anabilim/anasanat dalındaki tüm öğretim üyelerinden; birden fazla bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanı ve bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencilere ders ve tez aşamalarında rehberlik etmek üzere Üniversitede görevli olup, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Dönem: Pazar ve resmi tatil günleri ile dönem sonu sınav günleri hariç en az yetmiş iş gününden oluşan, her lisansüstü akademik yılı için başlangıç ve bitiş tarihleri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen, güz ve bahar olarak adlandırılan eğitim-öğretim süresini,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ı) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

i) Enstitü: Lisansüstü eğitim-öğretim yapılan Üniversiteye bağlı birimleri,

j) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

k) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve üç öğretim üyesindan oluşan kurulu,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) Kredi sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemi veya AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

n) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik eğitimini,

o) MEBÖD: Meslekî Birikimi Ölçme ve Değerlendirme Sınavını,

ö) Müdür: Enstitü müdürünü,

p) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim yapmak üzere, enstitüye kayıtlı ola tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisini,

r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

s) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

ş) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

t) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

u) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

ü) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders aşamasında hazırladığı, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı metinden oluşan çalışmayı,

v) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

y) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

z) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek amacıyla en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

aa) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

bb) Uzaktan öğretim: Öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretimi,

cc) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın uzmanlaştığı bilimsel alanlar ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı teorik dersi,

çç) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

dd) Yabancı Dil Sınavı: YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası herhangi bir yabancı dil sınavını,

ee) Yaz dönemi: Güz ve bahar dönemleri dışında yapılan eğitim-öğretim süresini,

ff) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

gg) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

 

Mazeretler

MADDE 45 –(1) Mazereti nedeniyle sınav takvimde belirtilen süre içinde sınava giremeyen öğrenci, mazeretini belgelendirmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen süre içerisinde enstitüye başvurabilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrenci mazeret sınavına alınır.

Disiplin işleri

MADDE 46 –(1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 47 –(1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılarak veya ilgili birimde ilan edilerek tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, kayıt olurken bildirdiği adresi değiştirdiği halde bunu ilgili birimlere bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise verilen adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 –(1) 6/1/2015 tarihli ve 29228 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(2) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisansüstü programa yerleşen ve bilimsel hazırlık aşamasına tabi olup hiç ders almamış olan öğrenciler talepleri de dikkate alınarak, 6 ncı madde uyarınca anabilim dalının herhangi bir bilim dalına aktarılır ve kendilerine bu bilim dalına uygun bilimsel hazırlık uygulanır.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.