Başvuru, Kabul ve Kayıt

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 4 –(1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları, lisansüstü programlara kabul için adaylarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenerek, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar enstitü yönetim kurulunun onayı ile Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlük tarafından ilan edilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya noter/resmî kurum onaylı örneği kabul edilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler enstitü müdürlükleri tarafından yürütülür.

 

Başvuru ve kabul

MADDE 5 –(1) Yüksek lisans programlarına öğrenci alımına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Ancak anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla asgari lisans not ortalaması şartı konulabilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitüdedki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü 9 uncu maddedeki esaslara göre yapılır.

b) Yabancı dille öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında, adayların yüksek lisans için yabancı dil sınavından en az 70 veya eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Ancak, yabancı dil eğitimi yapan anabilim dallarında, adayların yüksek lisans için yabancı dil sınavından en az 80 veya eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde, ALES’ten alınan notun %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı esas alınarak genel başarı notu hesaplanır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES notu yüksek olanlara öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik bozulmadığı takdirde kura ile belirlenir. Adayın not ortalaması 100’lük sistemde verilmemiş sadece 4’lük veya başka bir sisteme göre verilmiş ise YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılığı alınır.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına girebilmek için genel başarı notu en az 65 olması gerekir. Genel başarı notu, ALES şartının arandığı durumlarda ilgili ALES notunun %60’ının ve lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamından elde edilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ALES puanının dikkate alınmadığı durumlarda, ilgili adayların lisans mezuniyet not ortalaması genel başarı notu olarak dikkate alınır.

d) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına başvuran adayların kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve MEBÖD sınav notunun %20’sinin toplamına göre en az 65 puan alan adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda (c) bendi hükümleri uygulanır.

e) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları zorunludur. Başvurusu kabul edilmiş olan adayların, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak MEBÖD’e girmeleri gerekir.

f) Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yüksek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve MEBÖD notunun %50’sinin toplamına göre yapılır.

(2) Doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on dönem süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

b) Lisans mezunu adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünden en az 80 puan almaları gerekir.

c) Adayların anadilleri dışında yabancı dil sınavından en az 55 puan; yabancı dil eğitimi veren anabilim/anasanat dalına başvurularında ikinci bir yabancı dil sınavından 55 puan almış olmaları gerekir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

d) Hazırlık sınıfları hariç on dönem süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

e) Değerlendirmede ALES’ten alınan notun %50’si, lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i veya yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i ve yabancı dil sınav notunun %15’i esas alınacaktır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde ALES ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik durumunda birinci fıkranın (c) bendi esas alınır.

f) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya sayısal puan türünde en az 55 ALES puan almış olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

g) Temel tıp bilimlerinde doktora programları giriş sınavı başarı notu en az 70 puan olmalıdır. Başarı notu ilgili ALES ya da temel tıp puanının %50’sinin, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’inin ve yabancı dil sınav notunun %15’inin toplamından elde edilir.

ğ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda ALES koşulu aranmaz.

h) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması yabancı dil puanının %15’i, lisans mezuniyet not ortalamasının %35’i, MEBÖD notunun %50’sinin toplamından oluşan genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notu en az 65 olan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, genel başarı notuna göre yapılır ve kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Genel başarı notunun eşitliği halinde MEBÖD ve yabancı dil sınav notu toplamı yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik durumunda kura çekilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlendirmek ve sınavlarını yapmak için, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşacak şekilde değerlendirme jürisi oluşturulur. Jüri, değerlendirme sonucunu sonraki ilk iş günü içerisinde enstitüye bildirir.

(4) Yabancı uyruklu adaylar için 9 uncu maddede belirtilen şartlara göre öğrenci alımı yapılır.

(5) Lisansüstü eğitim programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 –(1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri aşağıda belirtilen öğrencilere eksikliklerini tamamlamak amacıyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu olan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından kararlaştırılarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye sunulur. Bilimsel hazırlık dersleri öncelikle öğrencinin yerleştiği bilim dalına uygun olarak belirlenir. Bilim dalındaki ders sayısının yeterli bulunmaması durumunda alınacak dersler, öğrencinin talebi ve danışmanın onayıyla öğrencinin kayıtlı olduğu bilim dalına yakın diğer bilim dallarından seçilir. Bu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın görüşü de alınarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik en çok iki ders alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar, aldığı ders lisans programına aitse 27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine, lisanüstü programa aitse bu Yönetmeliğe göre belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programı dersleri ile lisansüstü programdan alınacak derslerin toplam kredisi, öğrencinin bilim dalı dikkate alınarak ilgili anabilim dalı kurulunda belirlenir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki dönemdir. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı için bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

 

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 –(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir alanda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitünün onayıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim değildir. Başvurular akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

(2) Özel öğrenciler sadece asıl öğrenciler için açılan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilirler.

(3) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(4) Özel öğrencilerin bir dönemde en fazla kaç ders alabileceği anabilim/anasanat dalı kurul kararıyla belirlenir.

(5) Özel öğrenciler, tespit edilen öğrenim ücretini ödemek ve istenilen belgeleri vermek zorundadır.

(6) Özel öğrenciler de asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(7) Özel öğrencilere diploma ya da unvan verilmez. Ancak takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(8) Özel öğrenciler, asıl öğrencilik hakkını kazanmaları durumunda, yazılı talepleri ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci statüsünde son üç yılda aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, ilgili programda almaları gereken dersler yerine saydırabilirler.

(9) Özel öğrencilik süresi iki dönem ile sınırlıdır.

 

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 –(1) Başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık programında geçirilen süre hariç en az bir dönemi başarılı olarak tamamlamış olan öğrenciler 5 inci maddedeki esaslara göre kabul edilirler.

(2) Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her dönem için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe ilan edilir.

(3) Yatay geçişe müracaat, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili enstitüye yapılır.

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrenciler, önceden aldıkları dersler dikkate alınarak, genel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir. Bu öğrencilerin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir.

(5) Yüksek lisans programına tez aşamasında, doktora programına da yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapılamaz.

(6) Bilimsel hazırlık sınıfına ve tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapılamaz.

(7) Kayıtlı öğrencisi olan lisansüstü programlara yatay geçiş yapılabilir.

(8) Disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunamaz.

 

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 9 –(1) Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bu adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvuruda lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi veya eşdeğer kurumlardan alacakları belgeyi ilgili enstitüye vermeleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

(3) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar için ALES’e veya bu sınav için Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlara girme şartı aranmaz. Fakat Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adaylar için ALES’e girme şartı aranır.

(4) Lisans derecesiyle veya yüksek lisans derecesiyle lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

(5) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adayların yüksek lisans programına yerleştirilmesi, lisans diplomasının not ortalamasına göre yapılır. Eşitlik hallerinde kura çekilir.

(6) Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların yüksek lisans programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı, lisans diploma notunun %40’ı esas alınır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine bozulmazsa kura çekilir.

(7) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillere göre, yabancı dil sınavından en az 55 puan almaları gerekir. Başvurulacak programların niteliklerine göre ilgili enstitü, yabancı dil sınavından alınması gereken asgarî puanı yükseltebilir.

(8) Yabancı uyruklu olup Türkiye dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adayların doktora programına yerleştirilmesi lisans ve yüksek lisans diplomasının not ortalamasının %60’ı, yabancı dil puanının %40’ı esas alınarak yapılır. Eşitlik halinde diploma notu yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine bozulmazsa kura çekilir

(9) Türkiye içindeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu adayların doktora programına yerleştirilmesinde ALES puanının %60’ı ve yüksek lisans diploma notunun (lisans derecesiyle başvuran adaylarda lisans diploma notunun) %40’ı esas alınır. Eşitlik halinde ALES puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine bozulmazsa kura çekilir

(10) Kesin kayıt yaptıran yabancı uyruklu adayların lisansüstü programı yürütebileceği düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadığı ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda bilimsel yeterliğe sahip olmayan yabancı uyruklu adaylara ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

 

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 10 –(1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, kayıtlarının kesinleşebilmesi için ilgili enstitü tarafından istenilen belgeleri vermek zorundadırlar. İlan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt yaptırabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 

Kayıt yenileme

MADDE 11 –(1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o dönem için ilgili mevzuata göre belirlenen miktarda katkı payı ücretini veya öğrenim ücretini ödemek, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kaydını yaptırmak ve ilgili enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemdeki dersleri alamazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen dönemler öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır.

(2) Mazereti nedeniyle akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, mazeretini belgelendirmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili enstitüye başvurabilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrenci, kabul tarihinden sonraki beş iş günü içinde kayıt yenileyebilir, ders kaydı yaptırabilir.

 

Kayıt dondurma

MADDE 12 –(1) Öğrenciler iki dönem kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıt dondurma, öğrencinin isteği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karara bağlanır. Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt dondurma süresinin veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk dönemde kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadır.

 

Ders muafiyeti

MADDE 13 –(1) Öğrenci enstitüye ilk kayıt olduğu tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde ders saydırma talebinde bulunabilir. Muafiyet için derslerin son üç yılda alınmış ve başarılmış olması gerekir. Muafiyet veya ders saydırma talebi danışmanının önerisi ve anabilim/ anasanat dalı kurul kararı dikkate alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ilgili enstitü tarafından tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgarî şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya ilişiği kesilme durumuna gelmemiş bir öğrencinin talepte bulunması halinde, doktora programına başlama tarihi yüksek lisans programına başlama tarihi olarak kabul edilmek ve tezli yüksek lisans programı azami sürelerine uymak şartıyla anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrenciye, tezli yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için en fazla iki dönem ek süre verilebilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans şartlarını yerine getirememiş öğrenciye tezsiz yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için bir dönem ek süre verilir.

(5) Tezli yüksek lisans programında tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve proje yazımı gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine ilgili anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programın açık olması halinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans şartlarını yerine getirememiş öğrenciye tezsiz yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için bir dönem ek süre verilir.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.