Genel Hususlar

Bu sayfada aşağıdaki konu başlıklarındaki bilgilere erişebilirsiniz.

Eğitim-Öğretim Süresi


MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır. Meslek yüksekokullarında programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(2) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Eğitim-öğretim süresi tıp fakültesinde altı yıl, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde beş yıl, diğer fakülteler, yüksekokullar ve devlet konservatuvarında dört yıldır. Bu birimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi yukarıda belirtilen sürelerin dışındadır.

(4) (Değişik:RG-5/1/2016-29584) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin öğrencilik hâlleri, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın devam eder.

 

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Programları


MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senato kararı ve YÖK onayı ile açık, dışarıdan ekstern, yaz okulu, uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.

(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört hafta veya yetmiş eğitim-öğretim gününden oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ancak, Senato kararı ile bir eğitim yılı; güz, bahar ve yaz şeklinde üç yarıyıl olabilir.

(3) Birim kurulları, bir sonraki yıla ait akademik takvim önerilerini, her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar, eğitim-öğretim ders kataloglarında yapılacak güncellemeler varsa değişiklik tekliflerini her yıl mayıs ayının ilk haftasına kadar Senato onayına sunarlar. Senato tarafından karara bağlanan akademik takvim her eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir.

 

Öğretim Dili


MADDE 10 – (1) (Mülga:RG-14/1/2017-29948)

(2) Yabancı dil ile eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı dilde okutulur. Ayrıca isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların bazı dersleri yabancı dilde okutulabilir.

 

Yabancı Dil


MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Her eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Seviye tespit sınavına Üniversiteye merkezi yerleştirme ve özel yetenek sınav sonucu yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler katılabilir. Bu sınavlar YADYOK tarafından eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde yapılır. Bu sınavda en az CC başarı notu alan öğrenci mesleki olmayan yabancı dilden başarılı sayılır. İlgili öğrencilerin almış oldukları başarı notları transkriptlerinde gösterilir. Yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavı usulleri ve hazırlık sınıfının açılması, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıt olan öğrenciler için bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı açılır. Zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dilde verilen programlara kayıtlı olan öğrenciler ise ilgili yabancı dilde yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarı gösteren veya YADYOK yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlilik sınavı başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler esas programlarına başlarlar. Yeterlik sınavına girmeyen veya girdiği hâlde başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına katılırlar.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlar ile zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dilde verilen programlara kayıtlı olup iki yarıyıl süreli hazırlık sınıfını başaramayan veya bu süre sonunda YADYOK yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlilik sınavı başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrenciler başarılı oluncaya dek kendi imkânlarıyla yabancı dil bilgilerini geliştirerek YADYOK tarafından açılan yabancı dilde yeterlik sınavında başarılı olmaları durumunda esas programlarına başlarlar. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere hazırlık sınıfını başarmaları için kullandıkları ek süre, azami eğitim öğretim süresinden sayılır.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıtlı öğrencilerden, esas programlarının öğretim dili Türkçe olanlar, iki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda başarısız olmaları hâlinde eğitim-öğretimlerine Türkçe devam ederler; ancak bu öğrenciler, devam şartı olmaksızın, YADYOK tarafından açılan yeterlilik sınavından başarılı oluncaya kadar girmeye devam ederler.

(5) Yabancı dil eğitim-öğretimi, Senato tarafından alınan kararlar doğrultusunda yürütülür.

 

Haklı ve Geçerli Nedenler


MADDE 30 –(1) Ders kaydını yapmayan ve ara sınava giremeyen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilecek haklı ve geçerli mazeretleri şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülkî amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecede kan ve kayın hısımların ağır hastalığı hâlinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

e) Öğrencinin tutukluluk hâli,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hâli,

g) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,

ğ) Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,

h) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları halinde, giremedikleri ara sınavları için mazeret sınavı hakkı tanınır.

ı) Üniversite ve Ülkemiz adına bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklere; yurt içi ve yurt dışı müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülen öğrenciler için 19 uncu maddedeki devam şartları aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin sınav hakları saklıdır.

i) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin olması.

(2) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler 19 uncu maddedeki devam şartlarını sağlamak zorundadırlar.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

 

Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri


MADDE 32 – (1) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti Bakanlar Kurulu ve YÖK tarafından belirlenen ilkelere göre alınır.

(2) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alarak başarılı olan ve önceki dönemlerden başarısız dersi olmayan öğrencilerin DNO’sına göre ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(3) Üniversitenin ikinci öğretim öğrencileri ilgili yarıyıla ait yatırmaları gereken öğrenim ücretinin tamamını yatıracaklardır. Sonrasında % 10’luk başarı dilimine giren öğrencilerin durumları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan edilir. İlgili öğrencilerin öğrenim ücretleri iki ay içerisinde iade edilir.

(4) Üniversiteye yatay geçişle gelen öğrencilerin %10’luk dilime katılması, öğrencilerin Üniversitedeki ilk yarıyıllarını bitirmelerinden itibaren başlar.

(5) (Ek:RG-5/1/2016-29584) Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış ancak, sadece zorunlu stajı kalmış öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

 

Tebligat ve Adres Bildirme


MADDE 40 –(1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştiği hâlde bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş olan öğrencilerin, kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması hâlinde kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

 

Disiplin İşleri


MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

Hüküm Bulunmayan Hâller


MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili birim kurul ve yönetim kurul kararları uygulanır.

 

Azami Sürelerin Hesaplanması


GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-5/1/2016-29584)

(1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde değişiklik yapan 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı esas alınır.

 

İlgili Belgeler


 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.