Dersler ve Sınavlar

Bu sayfada aşağıdaki konu başlıklarındaki bilgiere erişebilirsiniz.

 

Dersler


MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

(3) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Her yarıyılda 30 AKTS kredisi alınması zorunluluğu nedeniyle, bir öğrencinin mezun olabilmesi için öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında toplam 120 AKTS, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında toplam 240 AKTS, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarda 300 AKTS, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarda 360 AKTS kredisini başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Ders Türleri


MADDE 17 – (1) Birim kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli zaman ayırmak şartı ile programlarına seçmeli, zorunlu, ön şartlı dersler ve/veya uygulamalar laboratuvar dâhil koyabilirler; haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Rektörlüğün bilgisine sunulur. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı ve/veya kredisi, ilgili birim kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az on öğrenci ilgili derse kayıt yaptırmak zorundadır. Sınıf mevcudunun on veya altında olması durumunda bu sayıyı belirleme yetkisi ilgili birim yönetim kuruluna aittir.

(2) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Bir derse kayıt olunabilmesi için başarılmış olması şartı aranan ders ön şart dersi, kayıt olunabilmesi bir ön şart dersin başarılmasına bağlı olan ders ön şartlı ders olarak tanımlanır. Bu dersler için aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Ön şart ve ön şartlı dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

b) Birbirini izleyen, biri diğerinin ön şartı olan ve gruplar hâlinde yürütülen proje dersleri her iki yarıyılda da açılabilir.

(3) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar hâlinde yürütülebilir. Bu derslerin, gruplara ayrılma nedenleri ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(4) Birim kurullarının kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili birim kurulları tarafından düzenlenir.

(5) Derslerin AKTS/kredileri öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredileridir. Derslere ait AKTS/kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak 1 kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(6) Ön lisans veya lisans programlarından mezun olabilmek için alınması gereken dersler ilgili birim kurulları tarafından belirlenir ve Senato onayından sonra yürürlüğe girer.

(7) Birim yönetim kurulu kararı ile uygulamalı dersler Üniversitede veya Üniversite dışında yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılarak Senatoya sunulur. Senatonun onayından sonra bu dersler ilgili birim yönetimi tarafından yürütülür.

Ders Alma


MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başında, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde akademik danışmanın olumlu görüşünü de alarak internet üzerinden ders seçimlerini yaparlar. Öğrenciler, ders kayıtlarını danışmanlarına onaylattıktan sonra ders kayıtları kesinleşmiş olur.

(2) Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, yarıyılın ders ekle-sil haftası içinde ve akademik danışmanın olumlu görüşünü almak şartıyla kaydoldukları dersleri değiştirebilir veya bırakabilirler. Öğrencinin ekle-sil haftası sonrasında ders kayıt formunda yer alan ya da almayan derslere itiraz hakkı bulunmaz.

(3) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınav notu iptal edilir.

(4) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Öğrenciler bir yarıyılda 30 AKTS toplamı kadar ders alır. Ancak öğrenci başarısız olduğu, hiç alamadığı veya devamsız olduğu dersler için en fazla 40 AKTS toplamı kadar ders alabilir.

(5) (Değişik:RG-23/11/2014-29184) Son sınıf öğrencilerinden mezun durumunda olanlar dördüncü fıkrada belirtilen durumla birlikte bir yarıyılda devamsız ve almadığı dersler için alınabilecek 40 AKTS’lik azami kredi limiti, dersin AKTS kredi miktarına bakılmaksızın fazladan güz ve bahar yarıyıllarında birer ders ile aşılabilir.

(6) Fakülte/yüksekokullarda akademik danışmanın olumlu görüşüyle önceki yarıyıllardaki derslerinden başarısız olmaması ve GNO’sının 3,00 ve üzerinde olması durumunda, öğrenci bulunduğu yarıyılda bir yarıyılda alınmasına müsaade edilen toplam 40 AKTS miktarını aşmayacak şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren üst yarıyıldan da ders veya dersleri alabilir.

(7) Haklı ve geçerli nedenler ile süresi içinde ders kaydını yaptıramayan öğrencilerin ders alma işlemlerini ekle-sil haftasında başvurmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu karara bağlar.

(8) Öğrenciler kaldıkları dersleri ilk açıldığında almak zorundadır. Ders kayıtlarında öncelikle alt sınıf dersleri alınır. Alt sınıflardan ders bırakılarak üst sınıflardan ders alınmaz.

(9) (Ek:RG-5/1/2016-29584)  Azami süreler sonunda eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda programında hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi kapsamı dışında kalan son dönem öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu ek sınavlar en erken takip eden yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce kullandırılır. Bu sınavların sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve öğrenciye duyurulur. Bu sınavlardan aldıkları not o dersin başarı notudur. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, beşe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) bendi uyarınca girdiği ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olan son dönem öğrencilerine sınırsız sınav hakkı verilir.

ç) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere beşe indiren son dönem öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken ancak hiç almadığı ve/veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere en fazla beş olan son dönem öğrencilerine, dört yarıyıl ek süre verilir.

e) (ç) ve (d) bentleri uyarınca verilen ek süre sonunda mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) İzledikleri programdan mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden geçerli not aldıkları halde genel akademik ortalamasının 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, genel akademik ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı verilir. Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyıl sonu/yılsonu sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili akademik birimine verir.

(10) (Ek:RG-5/1/2016-29584)  Sınırsız sınav hakkı ancak dersin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Devam Şartları


MADDE 19 – (1) Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalı derslere en az %80 oranında devamları mecburidir. Uygulama dersleri hariç olarak, bir dersin devam şartını bir kez yerine getiren öğrenciler bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam şartı aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı olan tüm faaliyetlere katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken bulunulan yarıyıldaki ara sınav notları dikkate alınır.

(2) Devam yoklamaları birimlerce belirlenen yöntemlere göre dersin öğretim elemanı tarafından yapılır ve değerlendirilir. Ders yoklama çizelgeleri ilgili birim tarafından iki yıl süre ile saklanır.

(3) Sağlık raporu devam-devamsızlık durumu için geçerli değildir.

Sınavlar


MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır;

a) (Değişik:RG-5/1/2016-29584)  Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim planında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

c) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Mazeret ara sınavı, 30 uncu maddede belirtilen nedenlerle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret ara sınavı her yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili birim tarafından belirlenen tarihte yapılır. Öğrenciler, mazeretinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek ilgili akademik birime başvuruda bulunur. İlgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi durumunda sadece bir defaya mahsus öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

ç) Mazeret yarıyıl sonu/bütünleme/tek ders sınavı: 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen nedenle yarıyıl sonu/bütünleme/tek ders sınavına giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, birim yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

d) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır.

e) (Değişik:RG-5/1/2016-29584)  Tek ders sınavı, 24 üncü maddedeki şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için en fazla tek dersten başarısız olan öğrencilere açılan sınavdır. Ayrıca, mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde GNO’ları 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler de GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili kurul kararıyla tek ders sınavına girebilirler. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için o dersten yarıyıl sonu sınavlarına girme şartını sağlaması gerekir. Tek ders sınavına girme hakkı elde eden öğrenciler, bu dersten başarılı olana kadar, dersin okutulduğu döneme bakılmadan öğrenim ücretini/katkı payını yatırması halinde güz ve bahar yarıyıllarının yarıyıl sonu bütünleme sınavlarından sonra açılan tek ders sınavlarına girebilirler. Belirlenen sürelerde öğrenim ücretini/katkı payını yatırmayan öğrenciler ise ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenim ücretini/katkı payını sınavdan önce yatırması durumunda tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında alınan not o dersin başarı notudur. Bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav hakkı tanınmaz. Tek ders başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Öğrencinin eksik stajının olması, tek ders sınavına girmesi için engel teşkil etmez.

f) (Ek:RG-5/1/2016-29584)  Yaz okulu bitiminde yapılan tek ders sınavına yalnız o akademik yıldaki yaz okulunda okuyan öğrenci girebilir.

(2) (Değişik:RG-5/1/2016-29584)  Yarıyıl içi çalışmalar veya ikinci ara sınav gerektiren derslerin ikinci ara sınav takvimleri, bölüm/program başkanlıkları tarafından belirlenir. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı takvimleri Senato tarafından belirlenir.

(3) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenir.

(4) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Ara sınav ve yarıyıl içinde performansa dayalı yapılan, arazi, atölye ve laboratuvar çalışmaları, uygulama, ödev, sunum ve seminerlerin yarıyıl içi ders notuna katkısı %50’lik dilim üzerinden değerlendirilir. Akademik takvimde belirtilen ara sınavın yarıyıl içi notuna katkısı %25’ten az olamaz.

(5) (Değişik:RG-5/1/2016-29584)  İlgili dersin sorumlu öğretim elemanı ders içerik değerlendirme önerisini eğitim-öğretim başlamadan önce ilgili bölüm kurulu onayına sunar ve öğrencilere derslerin ilk haftası içerisinde duyurur.

(6) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması hâlinde sınavın kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine birim yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(7) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) İkinci öğretim; öğretim süreleri, ön lisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin esasları, devam, ara sınav ve yarıyıl içi performansa dayalı yapılan çalışmaların, başarı notuna katkısı, uygulama şartları ve eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda birinci öğretimden hiçbir farklılık taşımaz. Birinci ve ikinci öğretimin dersleri ve uygulamaları her birinin kendi öğretim saatleri içerisinde yapılır.

(8) Not girişlerinin otomasyon sistemine geçerli bir mazeret nedeniyle zamanında girilmemesi halinde, ilgili öğretim elemanının dilekçesi ve not listesi birim yönetim kurullarında görüşülerek karara bağlandıktan sonra öğrenci işleri tarafından sisteme işlenir.

Ara Sınavların Düzenlenmesi


MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Her ders için bir ara sınav yapılır. Ancak ders niteliğindeki bitirme tezi, bitirme araştırması, proje ve benzeri çalışmalar için ara sınav yapılması şartı aranmaz.

(2) (Değişik:RG-14/1/2017-29948) Öğrenciler ara sınav ve ayrıca arazi, atölye ve laboratuvar çalışmaları, uygulama, ödev, sunum ve seminer gibi performans ve becerilerine dayanan uygulamalara tabi tutulurlar.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarının aynı yarıyıl için öngörülen derslerden en çok ikisinin ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan, not yükseltmek için veya üst yarıyıllardan alınan derslerin sınavları için bu kural aranmaz.

Ara Sınav/Sınavlar ve Yarıyıl İçi Çalışmalarının İlanı


MADDE 23 – (Değişik:RG-14/1/2017-29948)  

(1) Öğretim elemanları, ara sınav ve yarıyıl içi performansa dayalı çalışmaların sonucunu akademik takvimde belirtilen sürelerde öğrenci işleri otomasyon programı üzerinden ilan etmek zorundadır.

Yarıyıl Sonu ve/veya Bütünleme Sınavına Katılma Şartları


MADDE 24 – (1) Öğrenci yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Bir dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girebilmek için;

a) O dersin kayıtlı öğrencisi olmak,

b) 19 uncu maddedeki devam şartlarını sağlamış olmak,

c) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak gerekir.

ç) (Değişik:RG-5/1/2016-29584) Bütünleme sınavına, yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen ya da bu sınavlara girdiği halde FF, FD, DD, DC başarı notu almış öğrenciler girebilir. Ancak DD ve DC notuna sahip olan öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için ilgili birimin bölüm/program başkanlıklarına yarıyıl sonu sınavı ilan tarihinden sonraki iki iş günü içerisinde dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu o ders için yarıyıl sonu sınavında elde edilen harf notlarına bağlı olarak belirlenir.

(2) Bir dersin teorik ve uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların birbirleriyle bağlantılı olup olmadığına ilgili birim kurulları karar verir.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Başarı Notları


MADDE 25 – (Değişik:RG-14/1/2017-29948)

(1)  Ara sınav ve yarıyıl içi performansa dayalı çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları notu, genel not ortalaması olan yarıyıl içi ders notunun %50’si ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %50’sinin toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirilmesi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurulmak suretiyle notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak bağıl değerlendirme sistemine göre yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıda katsayıları belirtilen harf notlarından biri, yarıyıl sonu başarı notu olarak, tablonun ilk sütununda yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın takdir olunur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere FF notu verilir. Ayrıca bağıl değerlendirme ile ilgili esaslar Senato tarafından düzenlenir.

 

Lisans Programları Mutlak Not Aralıkları

Not

Harf Karşılığı Başarı Notu

 Katsayı  

Başarı Durumu

90-100

AA

4,00

Pekiyi

85-89

BA

3,50

Pekiyi

80-84

BB

3,00

İyi

75-79

CB

2,50

İyi

70-74

CC

2,00

Orta

65-69

DC

1,50

Şartlı Başarılı

60-64

DD

1,00

Şartlı Başarılı

50-99

FD

0,50

Başarısız

0-49

FF

0,00

Başarısız

 

Ön Lisans Programları Mutlak Not Aralıkları

Not

Harf Karşılığı Başarı Notu

 Katsayı  

Başarı Durumu

90-100

AA

4,00

Pekiyi

80-89

BA

3,50

Pekiyi

70-79

BB

3,00

İyi

65-69

CB

2,50

İyi

60-64

CC

2,00

Orta

55-59

DC

1,50

Şartlı Başarılı

50-54

DD

1,00

Şartlı Başarılı

30-49

FD

0,50

Başarısız

0-29

FF

0,00

Başarısız

 

(2) Bu değerlendirmeler sonucunda;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten DC veya DD notu alan bir öğrenci mezun olma aşamasında 2,00 GNO’na erişmiş olmak koşuluyla o dersi başarmış sayılır.

c) Bir dersten FD veya FF notu alan bir öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

(3) Staj ve benzerlerinin değerlendirmesi, devamsızlık ve mazeretli durumlarda aşağıdaki notlardan birisi verilir:

a) (Y) yeterli notu: Staj ve benzeri çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

b) (YS) yetersiz notu: Staj ve benzeri çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.

c) (DS) devamsızlık nedeni ile başarısız notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

ç) (UB) uygulamada başarısız notu: Bir dersin uygulamasında başarısız olan öğrencilere verilir.

d) (Y) ve (YS) notu, not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. DS notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

e) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye sıfır notu verilir.

(4) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi proje ve benzeri çalışmalarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav veya çalışmadan sıfır not almış sayılır.

(5) Sınavın düzeni ve sükûnetinden öğretim elemanı sorumludur. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen hâllerde ilgili öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(7) (Değişik:RG-5/1/2016-29584)  Bir dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme başarı listesi ve sınav evrakları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlığına iki nüsha olarak teslim edilir. Bölüm başkanlıklarınca onaylanan bu listelerden biri bölümde bırakılır diğeri ise, en geç on beş iş günü içerisinde bölüm başkanlıkları/dekan-lıkları/müdürlüklerince Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Sınav evrakları sınavın yapılış tarihinden itibaren iki yıl süre ile ilgili birimce saklanır.

Not Ortalamaları


MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar, ilgili derslerden 25 inci maddeye göre alınan notlardan her birinin katsayısı ile o dersin AKTS kredisiyle çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların kayda geçmesinde virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak virgülden sonraki ilk iki hane esas alınır.

Eğitim-Öğretim Kataloğunda Çıkarılan Dersler


MADDE 27 – (1) Eğitim-Öğretim kataloğunda yapılan değişikliklerden dolayı bu dersleri daha önceden alıp başarısız olan veya hiç almamış öğrenciler, ilgili birim kurullarınca eşdeğer kabul edilen dersleri alabilirler.

Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi


MADDE 28 – (1) GNO’sını yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şart olup; kayıt oldukları derslerin AKTS kredilerinin toplamı, toplam 40 AKTS miktarını geçmemelidir. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. GNO hesabında, tekrarlanan derste alınan en son başarı notu geçerlidir. Not yükseltmek için yeniden alınan bu derslerde öğrenciler dersi ikinci kez alıyormuş gibi işlem görür.

(2) Değişim programlarında alınıp başarısız olunan dersler ders tekrarından sayılır. Öğrencinin gittiği değişim programında alıp başarısız olduğu dersler için AKTS kredileri dikkate alınarak bölüm kurulunun önerisi ve birim kurulunun kararı ile eşdeğer dersler belirlenir.

(3) (Mülga:RG-14/1/2017-29948)

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz


MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta sonra elektronik ortamda ilan edilir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde bölüm-program başkanlığına maddi hata yönünden itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine, sınav evrakı, ders sorumlusu tarafından incelenir, maddi hata varsa düzeltilir ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İtiraz sonucunun en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılıp, ilgili birim tarafından yazılı olarak öğrenciye ve sınav evrakları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekir.

(3) Sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyon sistemine işlenip ilan edildikten sonra maddi hata dışında not değiştirilemez. Ancak dersin sorumlusu olan öğretim elemanı; sınav notunda maddi hata veya sehven sisteme işlenemeyen not bulunduğunu tespit etmesi halinde sınavın ilanından sonraki on beş gün içerisinde dilekçe ile ilgili birime durumu bildirir. Birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanan sınav notu öğrencinin sınav evrakı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

İlgili Belgeler


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.