Değişim Programları

Bu sayfada aşağıdaki konu başlıklarındaki bilgiere erişebilirsiniz.

 

Değişim Programları


MADDE 37 –(1) Üniversite ile yurt içinden ve yurt dışından yükseköğretim kurumları arasında yapılacak anlaşmalarla öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine değişim koordinatörünün önerisi ve ilgili birimin görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Öğrencinin durumu değişim koordinatörleri tarafından izlenir.

(2) AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre yürütülür.

 

Özel Öğrenci


MADDE 38 –(1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların AKTS kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(2) Üniversite öğrencilerinin özel öğrenci statüsünde bir başka Üniversiteden ders/dersler almak istemesi halinde en geç kayıt yenileme döneminin bir ay öncesine kadar kendi bölüm/program başkanlığına yazılı başvuru yapması gereklidir. Öğrencinin, özel öğrenci olarak hangi dersleri alabileceğine, kayıtlı olduğu bölüm/program başkanlığının görüşü doğrultusunda ilgili birimin yönetim kurullarında görüşülüp karara bağlanır. Bu kararın Üniversite Senatosunun onayından sonra öğrenci özel öğrenci olarak ders almak istediği üniversiteye başvurması ve o kurumun yetkili kurullarının olumlu karar vermesi gerekir.

(3)(Değişik:RG-5/1/2016-29584)Başka bir yükseköğretim kurumunun ön lisans ve lisans öğrencileri, Adıyaman Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarından özel öğrenci statüsünde ders alabilmeleri için öğrencinin kendi üniversitesinin Senato kararı ile birlikte Üniversiteden alacağı dersleri belirten onaylı belgeyi kendi dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yarıyıla ait kayıt yenileme döneminden on beş gün öncesine kadar, ders almak istediği bölüm/program başkanlığına başvuru yapması gerekir. Öğrencinin derslere kabul edilip edilmeyeceğine, ilgili birimin yönetim kurulu ve Senato tarafından karar verilir.

(4) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(5) Özel öğrencilikte ve değişim programındaki öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder.

(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

(7) Özel öğrencilik süresi sonunda öğrencinin aldığı dersler ve başarı durumu, ilgili birim tarafından öğrencinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.

 

Uygulamadaki Değişim Programları


 

İlgili Belgeler


Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.