Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Depremler nedeniyle personelin çalışmasına dair usul ve esaslar...

T.C.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DEPREMLER NEDENİYLE PERSONELİN ÇALIŞMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (1) Bölgemizde 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası Üniversitemiz akademik ve idari personelinin çalışma usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlar.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu usul ve esaslar Adıyaman Üniversitenin akademik ve idari personelini kapsar.

Dayanak
Madde 3- (1) Bu usul ve esaslar, 15 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2023/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Genelge ’ye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu usul ve esaslarda geçen;
Birim amirleri: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesinde sayılan disiplin amirlerini ifade eder.
Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü
Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personelin Çalışma Esasları
Madde 5- (1) Personelin çalışmasına dair uygulama esasları aşağıdaki gibidir:

  1. a) Eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerin aksatılmadan yürütülmesi esastır.
  2. b) Birim amirleri görevlerinin başında bulunacaklardır. Akademik ve idari personelimiz görevlerini dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine göre sürdürebilir. Her birim yöneticisi, kendi biriminin işleyişinin aksamaması için çalışma esasını düzenleyebilir.
  3. c) Engelli, hamile veya iki eş çalışan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan personeller durumlarını belgelendirmek kaydıyla çalıştığı eşlerden biri için birimlerine başvurarak idari izin talebinde bulunabilir. Birimler bu talepleri personel ihtiyacını göz önünde tutarak değerlendirir.
  4. d) Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır. İdari izinli sayılanlar istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilir, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulur.
  5. e) 06/02/2023 depremleri kapsamında ‘Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Depremler Nedeniyle Personelin Çalışmasına Dair Usul Ve Esaslarının’’ yayımlandığı tarihten itibaren amacına uygun hareket etmeyen personeller hakkında disiplin hükümleri uygulanır.
  6. f) İdari izin kullanan personelden hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar gerek görüldüğünde birim amirleri tarafından görev yerine çağrılabilir.
  7. g) Personelin çalıştırılma usullerinden birim amirleri

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 6- Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde ilgili kanun ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 7- Bu usul ve esaslar, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Rektör tarafından uygun şartların oluştuğu kararının verilmesi ile yürürlükten kalkar.

Yürütme
Madde 9- Bu usul ve esasları Rektör yürütür.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.