ADYÜ Vakfı

Adıyaman Üniversitesini Destekleme Vakfı (ADYÜ Vakfı), 2014 yılında başlanan kurulum çalışmalarının ardından 2015 yılında kuruldu. Vakfın Başkanlığını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ yapmaktadır.

Vakıf, Adıyaman Üniversitesinin gelişmesini sağlayarak Türkiye’de ve özellikle Adıyaman bölgesinde eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasına yardımcı olmayı, bu alandaki kalkınma ve gelişmeye katkı yapmayı, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve personeline aşağıda belirtilen hususlarda yardımda bulunmayı, çalışmalar yapmayı ve faaliyette bulunmayı gaye edinmiştir.

 1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlan kurmak,
 2. İlkokullar kurmak,
 3. Ortaokullar kurmak,
 4. Ortaöğretim okulları kurmak,
 5. Meslek Yüksekokulları kurmak,
 6. Üniversiteler kurmak,
 7. Araştırma kurumlan kurmak,
 8. Kurulmuş olan tesislerde tadilat, ilave ve tamirat yapmak,
 9. Yurt içi ve yurt dışı burslar vermek,
 10. Muhtaç öğrencilerin yiyecek, giyecek ve masraflarını karşılamak,
 11. Tabii afetlerden zarar gören üniversite öğrencilerine ve öğretim elemanlarına personele nakdî ve aynî yardımlarda bulunmak,
 12. Vakfın imkânları ölçüsünde öğrencilere öğretim elemanlarına ve personele sosyal ve kültürel her türlü faaliyetlerinde yardımda bulunmak
 13. Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve personelin araştırma, dinlenme, eğitim ve benzeri faaliyetlerini yürütecek yerler temin etmek için kamplar kurmak, bu maksatlarla gayrimenkul alıp satmak, işletmek ve inşa etmek,
 14. Öğretim elemanları, öğrenciler ve personelin ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve yurt dışında yurtlar, kantinler ve sosyal tesisler inşa etmek, satın almak veya kiralayarakişletmek;
 15. Muhtaç öğrencilere ve üniversite personeline aynî veya nakdî yardımlar yapmak;
 16. Otel, motel, hastane, poliklinik, öğrenci yurdu ve misafirhane gibi işletmeler kurmak,işletmek;
 17. Her türlü bilimsel, kültürel, sosyal araştırmalar yapmak, yapılanları desteklemek, bu gaye ile laboratuarlar kurmak, yarışmalar tertip etmek, ödüller vermek bu doğrultuda yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarda bulunmak,
 18. Bilimin gelişmesi için Adıyaman Üniversitesi yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak. Eğitici ve bilimsel değeri olan her türlü kitap, makale, dergi, ders notu, monografi, araştırma sonuçlarını basma, yayma, çoğaltma faaliyetlerinde bulunmak; kongreler,
  konferanslar, seminerler, sempozyumlar, kurslar ve sergiler düzenlemek, düzenlenen bu faaliyetlere maddi katkıda bulunmak; Her türlü sesli, görüntülü, basılı yayınlarda
 19. Adıyaman Üniversitesi’nin araştırma ve uygulama potansiyelini geliştirmek ve Vakfın gelirlerini artırmak amacıyla ileri teknolojinin gerektirdiği bilumum araç-gereç, makine, teçhizat vb, demirbaş eşya veya tüketim malzemelerini, araç ve gereçleri temin etmek bilgi, işlem ve sair sistemleri imal etmek, kiralamak, kiraya vermek; etütler, projeler, analizler yapmak veya yaptırmak,
 20. Vakfın malî yapısını tehlikeye sokmayacak şekilde, bütçe imkânlarının yetersiz kalması durumunda, Adıyaman Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve enstitülerinin faaliyet gösterdiği binalarının onarım, tadilat, tefrişat, donanım giderleri ve çevre düzenlemesine katkı vermek, aynî ve nakdî ihtiyaçlarını karşılamak; bütçe yetersizliği sebebiyle üniversitenin yapamadığı ödemeleri yapmak, üniversiteye faizsiz borç para vermek,
 21. Vakfın malî yapısını tehlikeye sokmayacak şekilde, üniversitenin tanıtımı ve gelişimi için anket, araştırma, inceleme yapmak her türlü bilimsel, kültürel, sportif vb. faaliyetlere katkıda bulunmak ve bu amaçla bilişim, telekomünikasyon vb. alanlarda üniversiteye yardımcı olarak ortak veya tek başına projeler üstlenmek, bununla ilgili şirketler kurmak, var olanlara iştirak etmek. Ayrıca; Vakfın amacına uygun faaliyetlerde bulunan diğer ulusal, uluslararası, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler yürütür, her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, üst kuruluşlara üye olabilir, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, yardımları kabul etmek.

Ayrıntılı bilgi almak ve bağış yapmak için Adıyaman Üniversitesini Destekleme Vakfının internet sitesini (http://adyuvakfi.org.tr/) ziyaret ediniz.