Başvuru ve Kayıt

Bu sayfada aşağıdaki konu başlıklarındaki bilgiere erişebilirsiniz.

 

Üniversiteye Giriş ve Kayıt Şartları


MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde kayıtlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda o eğitim-öğretim yılında Üniversitenin birimine kayıt hakkı kazanmış veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak programlarda o eğitim-öğretim yılı için geçerli olan puan ile şartlara sahip olmak ve özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekir.

b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için belirlenen tarihlerde şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile yapılan başvuru kabul edilmez. Zorunlu hâllerde öğrencinin noterce yetkilendirilmiş yasal temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırılabilir. Öğrencilerin birimlere kayıtları YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Kayıtlarda belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanı esas alınarak işlem yapılır.

c) Yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

ç) (Değişik:RG-5/1/2016-29584) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde yenisini almak için yerel gazeteye kayıp ilanı verilmesi gerekir.

Yatay-Dikey Geçişler


MADDE 13 – (1) Üniversiteye başka üniversitelerden veya kurum içi yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(2) Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları, birim yönetim kurullarınca belirlenerek güz yarıyılı için mayıs ayı sonuna kadar, bahar yarıyılı için ise kasım ayı sonuna kadar ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyor olması veya YDYO yabancı dil yeterlilik sınavı başarı koşullarını yerine getirmiş olduğunu belgelendirmesi gerekir.

(4) (Değişik:RG-5/1/2016-29584) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından eş değer kabul edilen ve en az CC harf notu almış olduğu derslerden başarılı sayılır ve CC harf notu altındaki DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu derslere ilişkin daha önce alınan başarı notları 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine işlenir. Bu öğrenciler eğitim-öğretim yılı dönemlerinde 40 AKTS kredi miktarı kadar dersler alabilirler.

Ders Saydırma


MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-5/1/2016-29584)  Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç yedi iş günü içinde, ek kontenjanla kayıt yaptıran öğrenciler ise kesin kayıt tarihinin bitiminden sonraki ilk beş iş günü içerisinde bölüm-program başkanlığına başvurmaları halinde daha önceki yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve en az CC harf notu aldığı derslerden başarılı sayılırlar. Öğrenci, CC harf notu altında DC, DD, FD ve FF gibi başarı notlarının olması durumunda ilgili derslerin devamını almak zorundadır. Bu fıkrada belirtilen süreler dışındaki başvurular dikkate alınmaz ve sonraki dönemlerde yeniden intibak talebinde bulunulamaz.

(2) (Değişik:RG-23/11/2014-29184) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin derslerini saydırma talepleri bölüm-program kurullarında ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin AKTS toplamı üzerinden intibak ettirileceği sınıf belirlenir. AKTS toplamı: 10 ile 60 olması durumunda 2.sınıfa, 61 ile 120 olması durumunda 3.sınıfa, 121 ve üzeri olması durumunda 4.sınıfa öğrencinin intibakı yapılır. Derslerden başarılı sayılma talepleri en geç eğitim öğretim döneminin başlangıcını takip eden üçüncü haftanın sonuna kadar karara bağlanır. Bu sürede öğrenci alacağı derslere devam eder. İlgili öğrenci intibakının yapıldığı eğitim-öğretim yılından önceki ve bulunduğu yarıyıllarında en fazla 40 AKTS toplamı kadar dersler alabilir.

(3) (Değişik:RG-5/1/2016-29584) Öğrencinin, daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İngilizce derslerinden en az CC harf notuna sahip olanlar veya geçer/yeterli/muaf başarı notuna sahip olanların bu notu CC harf notu olarak değerlendirilir. Bu derslere ilişkin daha önce alınan ve bu fıkrada sözü edilen başarı notlarının haricindeki başarı notları ise 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir.

(4) Ders saydırma talebinde bulunan öğrencinin önceki diploma programından başarılı olduğu derslerin harf notları ilgili üniversitenin not dönüşüm tablosuna göre yapılır. Şayet not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine işlenir.

(5) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başında Senatoca belirlenen derslerden sınav açılabilir.

Kayıt Yenileme


MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-5/1/2016-29584) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcından önceki hafta içinde öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödeyerek internet üzerinden dersleri seçmek suretiyle kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyenler o dönemin derslerini alamaz, bu derslerin sınavlarına giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yaptıramayan öğrenciler, haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretleri olması durumunda ders ekle/sil haftası içinde başvurmaları ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde, kabul tarihinden sonraki beş iş günü içinde kayıt yaptırmak zorundadır. Bu süre zarfında kayıt yenilemeyen/yenileyemeyen öğrenci tekrar mazeret kayıt talebinde bulunamaz.”

(2) Üniversiteye ilk kayıt sırasında kaydını yaptıran öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıfın sadece birinci yarıyıl derslerine de kayıtlarını yaptırmış sayılır.

(3) Mezun olmak için en fazla tek dersten başarısız olan öğrenciler, bu dersin verildiği yarıyıla bakılmaksızın devam eden ya da en yakın yarıyıla ait katkı payını yatırarak bu derse kayıt yaptırabilirler.

(4) Değişim programları ile bir başka üniversiteye gidecek olan öğrenciler, yarıyıl başında öğrenim ücretlerini yatırırlar, ancak ders kaydı yaptırmazlar. Bu öğrencilerin değişim programı çerçevesinde aldıkları dersler dönüşlerinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile öğrenci otomasyon sistemine işlenir.

(5) Öğrenciler; ders programında çakışma olmayacak şekilde öncelikle alt yarıyıllardan hiç almadığı ve/veya başarısız olduğu dersleri alırlar. Alt sınıflardan ders bırakılarak üst sınıflardan ders alınmaz.

(6) Öğrenci, almakta olduğu derslerin çakışması halinde AKTS’si eşit olması koşuluyla çakışan derslerinin devamını; bu derslerin şubeli olması halinde öncelikle diğer şubelerle, şubeli olmaması halinde, öncelikle birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden ikinci öğretim öğrencileri ise birinci öğretimden bunun mümkün olmaması durumunda kayıtlı bulunduğu fakültenin diğer bölüm/programlarından almasına ilgili bölüm başkanı önerisi ile ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları karar verir.

İlgili Belgeler


 


Güncelleme tarihi: 05/01/2016
Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler son olarak yukarıda belirtilen tarihte güncellenmiştir. Bu sebeple, bu tarihten sonraki muhtemel değişiklikleri yansıtmıyor olabilirler.